Suomessa on hyvät edellytykset luonnontieteisiin ja ympäristöön keskittyvän liiketoiminnan harjoittamiseen. Suomalainen koulutustaso on korkea, ja jo peruskouluikäisillä on OECD-maiden parhaimpiin kuuluva osaaminen sekä matematiikassa että luonnontieteissä. Moni menestynyt suomalainen yritys toimiikin juuri luonnontieteisiin pohjautuvilla insinööri- ja ympäristötieteisiin painottuvilla aloilla. Tämän lisäksi Suomen julkinen hallinto tukee vahvasti clean tech -toimialan kehittymistä, eli ympäristön kannalta kestävää liiketoimintaa tuetaan myös julkisin varoin.

Teknisen ja tieteellisen osaamisen lisäksi Suomessa julkinen hallinto ja lainsäädäntö on tehty mahdollisimman läpinäkyväksi, mikä auttaa yrityksiä arvioimaan omaa toimintaansa myös pitkällä aikavälillä. Suomea pidetäänkin yhtenä maailman vakaimmista valtioista, ja Suomeen investoimista voi pitää turvallisena ratkaisuna. Suomalainen yrityskulttuuri kannustaa työntekoon ja osaamisen kehittämiseen. Lisäksi suurilla talousalueilla on paljon erilaisia verkostoitumismahdollisuuksia, joissa pienemmät toimijat pääsevät jakamaan tietoa ja resursseja.

Erikoisosaaminen Suomessa

Suomessa arvostetaan osaamista, ja suomalaiset ovat keskimäärin hyvin koulutettuja työntekijöitä. Monet yliopistot ja ammattikorkeakoulut tarjoavat luonnontieteisiin, tekniikkaan ja ympäristötieteisiin keskittyvää koulutusta, ja korkeakoulutuksen laatua pidetään hyvänä. Monilla opiskelijoilla on jo opintojen ajalta alaltaan työkokemusta ja siten he aloittavat ammattiosaamisen kehittämisen jo ennen valmistumista. Erityisesti tekniikan alalla työntekijät, toimenkuvasta riippuen, kokevat työssä tapahtuvan uuden oppimisen luonnolliseksi osaksi omaa työtään.

Elinikäisen oppimisen kulttuuri

Suomessa painotetaan jo perusopinnoissa elinikäisen oppimisen merkitystä, mikä on tärkeää erityisesti nopeaa osaamisen päivittämistä vaativilla, kuten luonnontieteisiin ja tekniikkaan liittyvillä, aloilla. Kokeneista ja osaavista työntekijöistä on Suomessa kova kilpailu, ja joillakin toimialoilla on jopa työvoimapula. Monet yritykset kokevatkin mm. perehdytysohjelmat hyödyllisiksi uusien työntekijöiden löytämisessä. Suomeen myös muutetaan työn perässä, ja ekspatriaatteja Suomessa houkuttelee tasa-arvoinen työkulttuuri, työn ja vapaa-ajan yhdistäminen sekä puhdas ja turvallinen ympäristö.

Suomen vahvat puolet yritykselle

Suomen hyvät puolet yritystoiminnalle liittyvät suomalaisen toimintaympäristön vakauteen ja työntekijöiden hyvään osaamiseen. Julkinen hallinto kokee investoinnit korkeaan osaamiseen erittäin tärkeäksi ja pyrkii edesauttamaan uusien investointien syntymistä Suomeen. Yritysten tukena on myös lukuisat julkishallinnolliset tahot verottajaa myöten ja niiden toiminta koetaan keskimäärin selkeäksi ja ennustettavaksi. Suomalainen vahva valtio on myös auttamassa suomalaisia työntekijöitä ja tukee esimerkiksi työhyvinvointia ja tasa-arvoista työelämää.

Yritystoiminnan rahoittaminen

Suomi tukee yrityksiä myös rahallisesti erityisesti sellaisilla liiketoiminta-alueilla, jotka Suomen valtio näkee tärkeiksi kestävän kehityksen ja vakaan liiketoimintaympäristön tukemiseksi. Suomessa on muutamia rahoitusta myöntäviä tahoja ja rahoitusta näiltä voi hakea esim. investointeihin, innovaatioihin ja kansainvälistymiseen. Tämän lisäksi on erilaisia yrityshautomoita, jotka auttavat yrityksiä ja start up -kulttuurista kiinnostuneita opiskelijoita ja työntekijöitä kohtaamaan toisiaan. Yrityshautomot antavat yrityksille myös ammatillista opastusta ja neuvontaa rahoituksen saamiseksi.